Zawiadomienie o Finale Pucharu Polski

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Finał Pucharu Polski
w klasie Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard, RS:X, Techno 293
Regaty Pucharu Polski FWC, Slalom, RCB
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

Mistrzostwa Polski w klasie Slalom w kategorii Open (drugi termin)

 1. ORGANIZATORZY:
  Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
 2. TERMIN
  13-15.10.2017r. (klasy FWC, Slalom, RSX)
  14-15.10.2017r. (klasy Techno 293, RCB)
  Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl
 3. MIEJSCE:
  Przystań Jachtowa MOKSIR Puck
  Aleja Lipowa 1, 84-100 Puck
 4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
  Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
  – Ważną licencję zawodnika PZŻ,
  – Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
  – ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
  – Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;
  – Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.
 5. KONKURENCJE (KATEGORIE)
  Formuła Windsurfing (Open; Junior; Master; Grand Master; Veteran)
  Slalom (Junior; Master; Grand Master, Mistrzostwa Polski Open)
  Raceboard (Open Mężczyzn; Open Kobiet; Master; Grand Master; Veteran)
  RS:X (Senior Mężczyzn; Senior Kobiet; Junior Mężczyzn; Junior Kobiet)
  Techno 293 (7,8; 6,8; 5,8; 4,0)
  Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
  Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
 6. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
  Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
  Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
 7. BEZPIECZEŃSTWO
  W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
  Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
  PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
 9. RAMOWY TERMINARZ REGAT
  Dzień Pierwszy (piątek – tylko klasy FWC, RS:X, Slalom):
  09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników
  10:00 Odprawa zawodników
  10:30 Otwarcie regat
  11:00 Pierwszy możliwy start (klas FWC, RS:X, Slalom)
  Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
  Dzień Drugi (sobota):
  09:00 – 10:00 Rejestracja zawodników (tylko klasy Techno 293, RCB)
  10:00 Odprawa zawodników
  Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
  Dzień Trzeci (niedziela):
  09:00 Odprawa zawodników
  Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
  15:00 Zakończenie regat i uroczyste podsumowanie Pucharu Polski 2017
 10. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
 11. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
  Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
  W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
  Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
 12. WPISOWE
  Opłaty wpisowego w wysokości:
  • 80 zł (juniorzy, juniorzy młodsi, Techno 293)
  • 150zł
  można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
 13. NAGRODY
  Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.
 14. INFORMACJE DODATKOWE
  Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Zawiadomienie w Pliku PDF