Zawiadomienie Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów
w klasie Formuła Windsurfing
Polskie Stowarzyszenia Windsurfingu

plakat rewa22

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.

2. TERMIN
25-28.08.2016r.
Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl

3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum Ul. Rybacka 5A, 81-198 Rewa

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.

5. KONKURENCJE
– Formuła Windsurfing,
– Slalom.
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. KATEGORIE
Juniorzy Młodsi – do 16 lat,
Juniorki Młodsze – do 16 lat,
Juniorzy – do 19 lat,
Juniorki – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat.
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi. Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą. PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat 11:00
Pierwszy możliwy start Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień drugi i trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień czwarty:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:00. W przeciwnym razie 1 godzinę po zakończeniu ostatniego wyścigu)

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników. W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę. Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
• 80 zł (juniorzy, juniorzy młodsi)
• 200zł można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z Piotrem Zagajewskim licencje@pya.org.pl z PZŻ telefon: (022) 541 63 44. ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2016.

Zawiadomienie o Hydrosfera & Young Blood Cup w Pucku

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
HYDROSFERA & Young Blood Cup
w ramach Pucharu Polski
klasy Formuła Windsurfing
Polskie Stowarzyszenia Windsurfingu

hydrocup

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

2. TERMIN
22-24.07.2016r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .

3. MIEJSCE:
Przystań Jachtowa,
Al. Lipowa 1, 84-100 Puck.

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
Ważną licencję zawodnika PZŻ,
Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
Ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,
Ważne badania lekarskie,
Ważny certyfikat nadania numeru na żagiel,
Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.

5. KONKURENCJE
Formula Windsurfing,
Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. KATEGORIE
Open (senior),
Juniorzy – do 19lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig.
Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień drugi:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 16:00
15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:30. W przeciwnym razie 1h po zakończeniu ostatniego wyścigu)

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formula Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
• 50 zł (juniorzy)
• 150zł
można dokonywać tylko w biurze Regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary i dyplomy.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z Piotrem Zagajewskim licencje@pya.org.pl z PZŻ telefon: (022) 541 63 44. ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2016.

Zawiadomienie w pliku PDF

Zawiadomienie LOTTO Windsurfing Cup Solar

Zawiadomienie o regatach
LOTTO WINDSURFING CUP – Solar
Puchar Polski FW, SL, SUP

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
• Regaty rozegrane zostaną w dniach 15-17.07.2016r.
Baza WTS-Deski, Kamping Solar
Regaty rozegrane zostaną na Zatoce Puckiej

2. ORGANIZATORZY I PARTNERZY
Namaxa
WTS-Deski
PSW
MOS „Dwójka”

3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie szkoły WTS-Deski

4. PRZEPISY
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF..

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 15.07.2016 r. w godz.
od 10:00 do 11:00
Do zgłoszenia wymagane jest:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
Masters / Senior – 150 pln
Juniorzy / kobiety – 100 pln

7. PROGRAM REGAT
Dzień Pierwszy (piątek) – 15.07.2016r.
10:00 .– 11:00 – Rejestracja zawodników.
11:30 – odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień Drugi (sobota) – 16.07.2016r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień Trzeci (niedziela) – 17.07.2016r.
10:00 – Odprawa zawodników
Godziny startu do pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Ostatni możliwy start:
– jeżeli regaty są rozegrane – do godziny 15:00
– jeżeli regat nie rozegrano – do godziny 19:00

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona w dniu 15.07.2016r. w biurze regat podczas przyjmowania
zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami
regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.
Wyścigi SUP rozgrywane będą w dniu z najmniejszą siłą wiatru.
Zawodnicy nie posiadający desek SUP otrzymają je nieodpłatnie do wzięcia udziału w
wyścigach.

10. PUNKTACJA i DYSCYPLINY
Minimum 3 deski konstytuują klasę FW, SL i SUP. Nie przewiduje się ograniczenia ilości
wyścigów FW, SL i SUP. Przy rozegraniu 1 wyścigu FW, SL regaty zostaną uznane za
ważne. Minimum 1 wyścig konstytuuje zawody SUP.
Pula nagród pieniężnych dla FW, SL, SUP 13400zł netto.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają
akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego
wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w
czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z
czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od
odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht
wynikającą z udziału w regatach.

14. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie oraz wyżywienie Uczestnicy regat zapewniają sobie we własnym zakresie.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z
posiadanym certyfikatem z PZŻ.
Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia naklejek sponsorów zawodów po obu
stronach żagla nad bomem i noszenia koszulek reklamowych podczas wszystkich wyścigów
i zakończenia regat.
Kontakt do organizatora / Biuro Regat:
wojtek@namaxa.com tel. 602200700

Zawiadomienie w pliku PDF

Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski Techno 5,8 i 4,0

Zawiadomienie o Regatach
Mistrzostwa Polski PSW
w klasach Techno 5,8 i 4,0

1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
• Regaty rozegrane zostaną w dniach 26-28.08.2016 r.
• Miejscem regat jest jezioro Śniardwy w pobliżu Nowych Gut.
• Start do pierwszego wyścigu regat w dniu 26.08.2016 r. o godz. 1300.
2. ORGANIZATOR
Organizatorem regat jest Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu
3. BIURO REGAT
Biuro Regat mieścić się będzie na terenie kempingu ,,U Faryja”.
4. PRZEPISY
• Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF.
Klasy startujące:
-BicTechno 4,0
-Klasa otwarta 4,0 (dowolna deska i żagiel 4,0)
-BicTechno 5,8 (dowolny pędnik nie większy jak 5,8)

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT
5.1 Zgłoszeń należy dokonać, e-mailem na adres tgintowt@.wp.pl w terminie do 20.08. 2016 r. Zgłoszenie nadesłane po upływie powyższego terminu będą podlegały opłacie podwyższonej o 10 zł,
5.2 Zgłoszenia ostateczne przyjmowane będą w Biurze Regat w dniu 26.08.2016 r. w godz.
od 10 do 1130.
5.3 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
• dowód wpłaty wpisowego do regat;
• aktualne badanie lekarza sportowego;
• licencja sportowa
• ubezpieczenie OC;
• licencja PZŻ na reklamę indywidualną

6. WYMAGANIA DLA ZAWODNIKÓW
• W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.
• Opłata wpisowa do regat dla zawodników:
– klasa TEC 4.0; 5,8; – 60 zł.

7. PROGRAM REGAT

piątek 26.08.16 r.
10:00–11:30 Zgłoszenia do regat
12:00 Otwarcie regat
13:00 wyścigi

sobota 27. 08.16 r .
10:30–18:00 Wyścigi

niedziela 28.08.16 r.
11:00-14:00 Wyścigi
16:00. Zakończenie regat

7.1 Planowane jest rozegranie 11 wyścigów
7.2 W dniu 28.08.2016 r. sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 13.30

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Będzie przedstawiona i rozdana w dniu 26.08.16 r. w biurze regat podczas przyjmowania zgłoszeń.

9. POMIARY KONTROLNE
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi dokonane zostaną podczas regat.

10. PUNKTACJA
Przewiduje się rozegranie 11 wyścigów. Przy rozegraniu 3 wyścigów regaty zostaną uznane za ważne.

11. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

12. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

13. NAGRODY.
Miejsca 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn otrzymają puchary, zawodnicy 1 – 3 otrzymują nagrody rzeczowe.

14. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

15. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy mogą skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia na kempingu ,,U Faryja” w Nowych Gutach. Wynegocjowana cena za nocleg i wyżywienie 70zł/doba. Niezbędna wcześniejsza rezerwacja ze względu na okres wakacyjny, pod numerem 512034354.

Tomasz Gintowt
tgintowt@wp.pl
693 206 600

Zawiadomienie w pliku PDF

Zawiadomienie o ABC Surf&UNDA Cup w Kuźnicy

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

ABC Surf & UNDA Cup

W RAMACH PUCHARU POLSKI

W KLASIE FORMUŁA WINDSURFING, SLALOM W SEZONIE 2016

Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

 

 1. ORGANIZATORZY:

Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,

ABC Surf,

UNDA (cool water riders).

 

 1. TERMIN

01-03.07.2016r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .

 

 1. MIEJSCE:

Szkółka ABC Surf, ul. gen. J. Hallera, 84-130 Kuźnica..

 

 1. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH

Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:

Ważną licencję zawodnika PZŻ,

Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,

Ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich,

Ważne badania lekarskie,

Ważny certyfikat nadania numeru na żagiel,

Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.

 

 1. KONKURENCJE

Formula Windsurfing,

Slalom,

SUP,

Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

 

 1. KATEGORIE

Open (senior),

Juniorzy – do 19lat,

Masters – powyżej 35 lat,

Grand Masters – powyżej 45 lat,

Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

 

 1. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT

Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.

Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat, nie później niż do godz. 18:00 dnia poprzedzającego pierwszy wyścig.

Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

 

 

 

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

 

 1. OPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.

Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.

PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

 

 1. RAMOWY TERMINARZ REGAT

 

Dzień Pierwszy:

09:00 – 10:30 – Rejestracja i odprawa zawodników

10:00 – Otwarcie regat

11:00 Pierwszy możliwy start

Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień drugi:

09:00 – Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

 

Dzień trzeci:

09:00 – Odprawa zawodników

Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:

– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00

– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 16:00

15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:30. W przeciwnym razie 1h po zakończeniu ostatniego wyścigu)

 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

 

 1. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI

Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formula Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.

W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.

Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

 

 1. WPISOWE

Opłaty wpisowego w wysokości 150 zł dokonywać można tylko w biurze Regat przed imprezą.

 

 1. NAGRODY

Nagrody sportowe, puchary i dyplomy.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.

Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z Piotrem Zagajewskim licencje@pya.org.pl z PZŻ telefon: (022) 541 63 44. ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.

Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2016.