Zawiadomienie o II eliminacji Pucharu Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard
II eliminacja Pucharu Pucka
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
MOKSiR Puck.

2. TERMIN
07-09.07.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl.

3. MIEJSCE:
MOKSiR Puck
aleja Lipowa 1
84-100 Puck

4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia;
– Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania zdolności sportowo-lekarskiej wydanej przez lekarza orzecznika.

5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom, Raceboard.
Eliminacje uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.

6. KATEGORIE
Seniorzy/Open
Juniorzy – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.

7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.

8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.

9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 15:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
Zakończenie Pucharu Pucka odbędzie się 15.08.2017 po zakończeniu III Eliminacji.

11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.

12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.

13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.

14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy zostaną rozdane po III eliminacji Pucharu Pucka 15.08.2017r.

15. INFORMACJE DODATKOWE
Jest to II eliminacja Pucharu Pucka. III eliminacja finałowa Pucharu Pucka odbędzie się w dniach 12-15.08.2017. Do Pucharu Pucka liczą się wszystkie wyniki poszczególnych eliminacji na zasadzie miejsce w regatach eliminacyjnych odpowiada ilości zdobytych przez zawodnika punktów w Pucharze Pucka.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Plik PDF

Zawiadomienie o Pucharze Prezydenta Sopotu

PUCHAR PREZYDENTA SOPOTU
Sopot, 09 – 11 czerwca 2017 r.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
WS edycja (2017 – 2020) oraz
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu
protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana
przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności
rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez
jacht.

2 [DP] REKLAMOWANIE
Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych
przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień
WS (Regulacja 19)
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: RS:X, RS:X Juniorzy, Techno293, FW, Raceboard,
Kitefoil Open, Kite TTR, UKS BT 4.0
3.3 Zgłoszenia do regat należy dokonać poprzez https://skz.myliveregatta.com/ w terminie do
15.05.2017r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie
wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 3.4
3.4 Wpisowe do regat wynosi:

UKS BT 4.0, T293 5.8 30 zł/45 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r.)

T293 6.8, 7.8, RS:X junior 60 zł/90 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r. )

Pozostałe 80 zł/120 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r.)

3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
▪dowód wpłaty wpisowego do regat (w przypadku płatności przelewem);
▪aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
▪licencja sportowa zawodnika PZŻ;
▪ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
▪certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej
z ustalonym numerem klasowym
▪ licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 PROGRAM REGAT
4.1 Program regat będzie następujący:
Dzień Data Godziny Co
Czwartek 08.06.2017 17.00-19.00 Rejestracja zgłoszeń
Piątek 09.06.2017 9.00-10.00 Rejestracja zgłoszeń
10:30 Odprawa kierowników ekip / Skippers’ meeting
12.00 Wyścigi
Sobota 10.06.2017 11.00 Wyścigi
Niedziela 11.06.2017 11.00 Wyścigi
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów, z wyjątkiem klas FW i Kitefoil Open, dla których przewiduje się
rozegranie 12 wyścigów.
4.2 W dniu 11.06.2017 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00, jeśli regaty
są ważne. Do godz.17.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat.

5 INSPEKCA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może
zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w
Sopockim Klubie Żeglarskim.

7 MIEJSCE REGAT
7.1 Miejscem organizacji regat będzie Sopocki Klub Żeglarski 81 – 731 Sopot, ul. Hestii3
7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

9 PUNKTACJA
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
Dla FW minimum 1 wyścigu.
9.2 Dla klas FW i Kitefoil Open wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze
wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższątabelą:
ilość
wyścigów
ilość odrzutek
1-3 0 żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 2 dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 -12 3 trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
9.3 Dla pozostałych klas wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich
wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższątabelą:
ilość
wyścigów
ilość odrzutek
1-4 0 żaden wynik nie będzie odrzucony
5-9 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.

12 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody
okolicznościowe.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w
regatach.

14 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Sopocki Klub Żeglarski
Piotr Oleksiak
81 – 731 Sopot, ul. Hestii 3
e-mail: info@skz.sopot.pl
http://pps.skz.sopot.pl

Zawiadomienie o Pucharze Polski w Rewie

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom i Raceboard
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, Rewa Surf Centrum.
2. TERMIN
26-28.05.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .
3. MIEJSCE:
Szkółka Rewa Surf Centrum Rybacka 5A, 81-198 Rewa
4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający: – Ważną licencję zawodnika PZŻ, – Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok, – ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR; – Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego; – Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom i Raceboard Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
6. KATEGORIE
Seniorzy/Open Juniorzy – do 19 lat,
Juniorki – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2017/2020 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi. Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach. Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą. PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie
niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy: 09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników 10:00 – Otwarcie regat 11:00 Pierwszy możliwy start Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi: 09:00 – Odprawa zawodników Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci: 09:00 – Odprawa zawodników Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że: – jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00 – jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00 15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:00. W przeciwnym razie 1 godzinę po zakończeniu ostatniego wyścigu)
11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników. W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę. Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.
15. INFORMACJE DODATKOWE
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych. Startujący w regatach muszą posiadać licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować się z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres:al. ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa. Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.

Zawiadomienie o I Pucharze Pucka

ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Pucharu Polski w klasach Formuła Windsurfing, Slalom
I eliminacja Pucharu Pucka
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

1. ORGANIZATORZY:
Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
Rewa Surf Centrum.
2. TERMIN
12-14.05.2017r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .
3. MIEJSCE:
MOKSiR Puck
aleja Lipowa 1
84-100 Puck
4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
– Ważną licencję zawodnika PZŻ,
– Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
– ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
– Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
– Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
5. KONKURENCJE
Formuła Windsurfing, Slalom.
Eliminacje uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
6. KATEGORIE
Seniorzy/Open
Juniorzy – do 19 lat,
Juniorki – do 19 lat,
Masters – powyżej 35 lat,
Grand Masters – powyżej 45 lat,
Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
8. BEZPIECZEŃSTWO
W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
10. RAMOWY TERMINARZ REGAT
Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień drugi:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego
Dzień trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 15:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
Zakończenie Pucharu Pucka odbędzie się 15.08.2017 po zakończeniu III Eliminacji.
11. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
12. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
13. WPISOWE
Opłaty wpisowego w wysokości:
80 zł (juniorzy)
150zł (pozostali)
można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
14. NAGRODY
Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy zostaną rozdane po III eliminacji Pucharu Pucka 15.08.2017r.
15. INFORMACJE DODATKOWE
Jest to I eliminacja Pucharu Pucka. II Eliminacja Pucharu Pucka przewidziana jest na 7-8.07.2017. III eliminacja finałowa Pucharu Pucka odbędzie się w dniach 12-15.08.2017. Do Pucharu Pucka liczą się wszystkie wyniki poszczególnych eliminacji na zasadzie miejsce w regatach eliminacyjnych odpowiada ilości zdobytych przez zawodnika punktów w Pucharze Pucka.
Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z PZŻ telefon: (022) 541 63 44 email: licencje@pya.org.pl adres: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2017.