Struktura szkolenia instruktorów

Kształcenie zawodowe w windsurfingu.
Program i struktura szkolenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji i Ustawą o Sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321).

Poziom

PRK

Kompetencje / wykształcenie Sport powszechny
żeglarstwo lodowe
sport wyczynowy (kwalifikowany)
8

samodzielny /wykształcenie wyższe – magister

X
7

samodzielny /wykształcenie wyższe – magister

Trener PZŻ kl. mistrzowskiej
6

samodzielny /wykształcenie wyższe – magister

Trener PZŻ I kl.
5

samodzielny /wykształcenie wyższe – licencjat

Trener/Wykładowca PSW
4

samodzielny /wykształcenie średnie

Instruktor Sportu kl.I

w windsurfingu

3

samodzielny /wykształcenie średnie

Instruktor Sportu kl.II/III

w windsurfingu

2 niesamodzielny / niepełnoletni III klasa PSW – umiejętności techniczne

 

WINDSURFING

 

 Podstawowe kompetencje osoby posiadającej III klasę umiejętności PSW

Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne:
– Wymienia zdrowotne, wypoczynkowe i wychowawcze walory żeglarstwa oraz wskazuje bariery uczestnictwa w różnych jego formach.
– Wymienia zagrożenia związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi na lądzie i wodzie.
– Wskazuje przepisy regulujące uprawianie rekreacji i prowadzenie zajęć nad wodą.
– Charakteryzuje windsurfing jako dyscyplinę sportu.
– Omawia elementy budowy pędnika i deski windsurfingowej
– Wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne związane z żeglowaniem oraz przepisy obowiązujące na akwenach wodnych.
– Wymienia podstawowe zasady obowiązujące w nauczaniu, komunikowaniu się i budowaniu pozytywnych relacji z podopiecznymi.
– Opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
– Potrafi asystować w organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych.
– Potrafi prowadzić fragmenty zajęć rekreacyjnych i sportowych z pomocą i/lub pod bezpośrednim nadzorem.
– Posługuje się podstawowym słownictwem windsurfingowym, przekazując informacje o dyscyplinie.
– Potrafi pokazać i omówić podstawowe manewry
– potrafi odpowiednio dobrać i stawić zestaw windsurfingowy
– Potrafi czytać żeglarskie prognozy pogody.
 
– Jest gotów do organizowania i prowadzenia wybranych fragmentów zajęć w określonych warunkach pod nadzorem instruktora.
– Jest gotów do  funkcjonowania w roli asystenta instruktora windsurifngu oraz podejmowania powierzonych przez instruktora zadań.
– Wykazuje odpowiedzialne podejście do opieki nad dziećmi i ich bezpieczeństwa w miejscu ćwiczeń.
– Ocenia swoje działania oraz działania uczestników zajęć.
 

Szczegółowe treści nauczania pozwalające asystentowi instruktora sportu PZŻ osiągnąć wyżej wymienione efekty:

Lp. Tematyka Liczba godz.
Praktyka Teoria
1 Windsurfing jako forma rekreacji ruchowej 1
2 Charakterystyka windsurfingu jako dyscypliny sportu 1
3 Budowa pędnika, deski windsurfingowej, taklowanie pędnika 2
5 Podstawy Teorii żeglowania 2
6 Podstawowe Komunikaty meteorologiczne 1
7 Organizacja szkolenia windsurfingowego 1
8 Przepisy, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w procesie szkolenia windsurfignu, wymogi bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkoleniowych na lądzie, lodzie i na wodzie 2
9 Organizacja i prowadzenie zajęć 1
10 Pojęcie i zasób ćwiczeń w zakresie techniki 1
11 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 1
12 Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi 1
13 Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu 1
RAZEM   15

 

INSTRUKTOR SPORTU II/III KLASY W WINDSURFINGU PSW

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Sportu II klasy w windsurfingu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia zajęć, w związku z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. wiek – 18 lat,
 2. średnie wykształcenie,
 3. posiadanie potwierdzonych umiejętności windsurfingowych (posiadanie kwalifikacji asystenta instruktora),
 4. Umiejętność prowadzenia motorówki (z silnikiem do 10 KW) lub patent sternika motorowodnego.

Kryteria ukończenia IS III klasy):
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – (platforma online) 60%
– zdany egzamin praktyczny – technika i prowadzenie zajęć – 60%
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 6,0 (skala 1-10)
 Kryteria ukończenia IS II klasy):
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – (platforma online) 70%
– zdany egzamin praktyczny – technika i prowadzenie zajęć 70%
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 7,0 (skala 1-10)
 

Podstawowe kompetencje IS klasy II

Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne:
– Zna zasady planowania, prowadzenia i monitorowania zajęć na lądzie i wodzie.
– Wymienia składowe struktury rzeczowej oraz opisuje strukturę czasową rocznego planu szkolenia w windsurfingu.
– Wymienia zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu.
– Charakteryzuje różne style kierowania grupą uczestników zajęć.
 
– Potrafi zorganizować i prowadzić zajęcia w różnych okresach rocznego cyklu treningowego.
– Dostrzega osobnicze zróżnicowanie w grupie podopiecznych i potrzebę dostosowania zajęć do poziomu uczestników.
– Stosuje właściwe dla rodzaju zajęć metody, formy i środki dydaktyczne.
– Posiada umiejętność objaśniania i nauczania podstawowych ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz mających zastosowanie w określonej formie windsurfingu.
– Komunikuje się z podopiecznymi w sposób zrozumiały i motywuje ich do pracy.
– Dba o bezpieczeństwo uczestników oraz atrakcyjność zajęć
– Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
– Posługuje się terminologią specyficzną dla określonej formy windsurfingu.
– Bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć.
– Potrafi dokonać bieżącej oceny wykonywanych zadań.
– Dostrzega różnice w  szybkości uczenia się poszczególnych osób w grupie.
– Dokonuje krytycznej samooceny prowadzonych zajęć.
– Podkreśla zdrowotne znaczenie podejmowania aktywności fizycznej.
 

 
 
Szczegółowe treści nauczania pozwalające Instruktorowi Sportu PSW-PZŻ osiągnąć wyżej wymienione efekty:
 

Lp. Tematyka Liczba godz.
Praktyka Teoria
1 Rola i zadania instruktora windsurifngu (zawód instruktor)– dyskusja 2
2 Windsurfing jako forma współzawodnictwa (dyscypliny, regaty) 2 2
3 Systematyka Szkolenia windsurfingu 4
4 Teoria żeglowania. 3
5 Organizacja, nauczanie i prowadzenie zajęć na lądzie i na wodzie 12 2
6 Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć 2
7 Windsurfing jako dyscyplina sportu (historia, windsurfing na igrzyskach olimpijskich) 2
8 Metodyka nauczania windsurfingu. 2
9 Sprzęt (budowa zestawu, ustawienie sprzętu) 1 2
10 Meteorologia – podstawy przewidywania pogody   1
11 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 1 1
12 Kształtowanie i doskonalenie zdolności motorycznych 5 1
13 Marketing w windsurfingu. 1
14 Pierwsza pomoc 1 1
15 Technika windsurfingu na poszczególnych poziomach zaawansowania (omówienie błędów) 10
  RAZEM 32 28

 

INSTRUKTOR SPORTU I KLASY – PSW

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Sportu PZŻ jest kolejnym stopniem na ścieżce zawodowej, w związku
z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. ukończone 18 lat,
 2. średnie wykształcenie,
 3. posiadanie stopnia Instruktora Sportu poziom IS II klasy.
 4. Umiejętność prowadzenia motorówki (z silnikiem do 10 KW) lub patent sternika motorowodnego.

Kryteria ukończenia IS I klasy:
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – ( platforma online)
– zdany egzamin praktyczny – technika, organizacja, prowadzenie zajęć
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 8,0 (skala 1-10)

Podstawowe kompetencje Instruktora Sportu

Wiedza: Umiejętności: Kompetencje społeczne:
– Omawia zadania i zakres oraz sposób prowadzenia kontroli procesu szkolenia (sportowego).
– Wyjaśnia celowość doboru określonych metod form i środków w typowych celach treningowych.
– Wymienia zadania edukacyjno-wychowawcze pracy instruktora sportu.
– Wymienia zagrożenia związane z wczesną specjalizacją sportową.
– Dobiera właściwe narzędzia kontroli szkolenia oraz dokonuje oceny jego efektów.
– Dostrzega i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w procesie szkolenia.
– Uwzględnia możliwości uczestników w doborze metod środków i form szkolenia.
– Stosuje narzędzia komunikacji i motywacji właściwe do potrzeb uczestników i etapu szkolenia.
– Wykorzystuje technologie i narzędzia wspomagające proces szkoleniowy w żeglarstwie.
 
– Bierze odpowiedzialność za realizację procesu szkolenia.
– Dostrzega potrzebą dokonywania bieżącej i okresowej oceny wykonywanych zadań.
– Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.
– W realizacji zadań zawodowych przejawia gotowość do współpracy z innymi specjalistami.
– Jest gotów do kierowania pracą osób o niższych kwalifikacjach w procesie szkolenia.
– Śledzi rozwój technologii i narzędzi wspomagających proces szkoleniowy w żeglarstwie.
– Przejawia potrzebę dbałości o ogólną edukację uczestników szkolenia.

 

Szczegółowe treści nauczania pozwalające Instruktorowi SPORTU I KLASY osiągnąć wyżej wymienione efekty:

Lp. Tematyka Liczba godz.
Praktyka Teoria
1 Wychowanie do sportu i przez sport 2
2 Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców 1
3 Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej, style kierowania grupą 2
4 Przygotowanie sprzętu windsurfingowego dla różnych dyscyplin 4
5 Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie techniki przepisów regatowych i taktyki w wyścigu 4
6 Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących 4
7* Prowadzenie zajęć i doskonalenie techniki na zadane tematy 16
8 Zawody sportowe: sędziowanie, obserwacja, analiza wyników 4
9 Klasy sportowe – inne
a)     Raceboard (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
b)    RS:One (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
c)     Techno Plus (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
d)    Wave (zasady oceniania i punktowania manewrów)
e)    Freestyle (zasady oceniania i punktowania manewrów)
f)      Slalom (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
g)    Formula Windsurfing (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
h)    Iceboard (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu) 
4
10 Przepisy regatowe żeglarstwa 2
11 Psychologiczne uwarunkowania kształcenia (nauczania i uczenia się) 2
12 Budowa i akcenty treningowe w rocznym cyklu szkolenia 5
RAZEM 20 30

 
 

TRENER PSW
Kryteria naboru i organizacja szkolenia

TRENER PSW PZŻ II Klasy kolejnym stopniem na ścieżce zawodowej, w związku  z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. posiadanie wyższego wykształcenia,
 2. posiadanie stopnia Instruktora Sportu poziom IS I klasy.

3.Sternik Motorowodny
Kryteria ukończenia:
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny
– obrona opracowanego samodzielnie rocznego planu i programu szkolenia

Poziom kwalifikacji dla edukacji zawodowej Proponowany tytuł zawodowy Najważniejsze cele zawodowe Odniesienie do deskryptorów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Poziom 5 Trener PSW Posiada bardzo wysoką specjalistyczną wiedzę i umiejętności  pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie szkolenia w zakresie sportu

Posiada wysokie kompetencje społeczne m. in. ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo i efektywność swoich działań oraz działań innych osób w szkoleniu sportowym

 

Lp. Tematyka Liczba godz.
Praktyka Teoria
1 Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości 6
2 Psychologia w sporcie 2
3 Podstawy meteorologii regatowej 4
4 Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie zdolności motorycznych

 

4
5 Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie techniki żeglowania 5
6 Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie przepisów regatowych i taktyki w wyścigu 5
7 Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu żeglarskim 2
8 Wykorzystanie programów symulacyjnych i multimedialnych
w nauczaniu windsurifngu
2
9 Obciążenia w żeglarstwie, konstruowanie rocznego planu szkolenia 4
10 Zawody sportowe: sędziowanie, obserwacja, analiza wyników 4
11 Kontrola procesu szkolenia zawodniczego 4
4 38

Instruktor Wykładowca PSW
Trzecim stopniem zawodowym w tym szkoleniu jest Instruktor Wykładowca PSW.
 Umiejscowienie IW

Poziom kwalifikacji dla edukacji zawodowej Proponowany tytuł zawodowy Najważniejsze cele zawodowe Odniesienie do deskryptorów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Poziom 5 Instruktor Wykładowca Prowadzi szkolenie instruktorskie. Prowadzi i nadzoruje różnego typu szkolenie żeglarskie.
Egzaminuje na patenty instruktorskie i żeglarskie.
Tworzy i opiniuje żeglarskie programy szkoleniowe..
Posiada bardzo wysoką specjalistyczną wiedzę i umiejętności  pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie szkolenia instruktorskiego i żeglarskiego.
Nadzoruje i opiniuje pracę innych instruktorów..
Posiada wysokie kompetencje społeczne m. in. ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo i efektywność swoich działań oraz działań innych osób w szkoleniu instruktorskim i żeglarskim.

 

INSTRUKTOR WYKŁADOWCA PZŻ  (IW PZŻ)

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Wykładowca PSW – PZŻ jest uprawniony do:
– organizacji i prowadzenia szkolenia instruktorskiego na stopnie IS Ikl i IS II kl.
– opiniowania prowadzenia szkolenia przez  innych instruktorów,
– egzaminowania na uprawnienia instruktorskie,
– opiniowania kandydatów na stopień IW,
– prowadzenie działalności w ramach i na rzecz PSW
W związku z czym jako niezbędne określono następujące kryteria uzyskania stopnia Instruktora Wykładowcy PSW-PZŻ:

 1. ukończone 25 lat,
 2. posiadanie wyższego wykształcenia, min. I stopnia (licencjat),
 3. posiadanie stopnia IS I kl PSW/PZŻ,
 4. posiadanie uprawnień motorowodnych
 5. posiadanie odpowiedniego zakresu stażu szkoleniowego.

Podstawowe kompetencje Instruktora Wykładowcy PSW PZŻ

Wiedza:

 • Posiada wiedzę wymaganą dla stopnia IŻ PSW-PZZ
 • Posiada bardzo szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie windsurfingu na poziomie IS I kl i wyższą
 • Kompleksowo rozumie proces szkolenia w windsurfingu i jego realizacje w różnych warunkach organizacyjnych,
 • Zna i rozumie wybrane pojęcia i rozumie teorie z pokrewnych dziedzin nauki, umożliwiające wielokierunkowe działania szkoleniowe,
 • Bardzo dobrze i rozumie zna zasady diagnozowania, planowania, organizowania, prowadzenia, kontroli i oceny procesu szkolenia żeglarskiego.
 • Bardzo dobrze zna i rozumie zasady stosowania metod, form i środków w procesie szkolenia żeglarskiego,
 • Bardzo dobrze zna zadania edukacyjno-wychowawcze w pracy instruktora windsurfingu.
 • Bardzo dobrze zna zasady kierowania grupą podległych sobie osób prowadzących szkolenie windsurfingowe,
 • Rozumie i bardzo dobrze wdraża w szkoleniu zasady doskonalenia swojej wiedzy windsurifngowej i instruktorskiej.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności wymagane dla stopnia IS 1 kl.
 • Potrafi prowadzić szkolenia instruktorskie,
 • Potrafi bardzo dobrze samodzielnie planować, organizować, prowadzić, kontrolować i oceniać proces szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego,
 • Potrafi bardzo dobrze rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać typowe problemy pojawiające się w procesie szkolenia
 • Potrafi bardzo dobrze dobierać metody, środki i formy szkolenia, uwzględniając możliwości uczestników,
 • Stosuje bardzo skutecznie narzędzia komunikacji i motywacji właściwe do potrzeb uczestników i etapu szkolenia.
 • Wprowadza i wykorzystuje najnowsze technologie i narzędzia wspomagające proces szkoleniowy w windsurfingu

Kompetencje społeczne:

 • Bierze odpowiedzialność za prawidłową realizację procesu szkolenia instruktorskiego i procesu egzaminowana,
 • Bierze odpowiedzialność za prace zespołową ukierunkowaną na analizę i krytyczna ocenę procesu szkolenia,
 • W swoich zadaniach szkoleniowych jest gotów do kierowania zespołem współpracowników,
 • Jest gotów do dzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami żeglarskimi oraz szkoleniowymi,

Wymagania stażowe dla kandydata na Instruktora Wykładowcę PZŻ.

Wymagania wstępne:
– posiadanie min 5 letniego stażu Instruktora Spotu 1 kl. PSW/PZŻ
– posiadanie uprawnień instruktora sportu 1kl PSW/PZŻ
– udokumentowany staż ( praca w licencjonowanych szkołach windsurfingu, sekcjach i klubach sportowych)
– zgłoszenie przez LSW lub kub sportowy
– uzyskanie na MPI miejsca w najlepszej trójce (technika, slalom lub wynik końcowy)
– złożony pisemny wniosek o status asystenta na kursach instruktorskich ( 1 osoba na kurs)
Po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i zgodzie KS PSW/PZŻ, kandydat otrzymuje:
– status asystenta IW
– opiekuna stażu ( IW, Członek KS PSW/PZŻ)
– temat pisemnej pracy kandydackiej
– plan stażu na kursach instruktorskich (min 2 kursy)
Egzamin:
– egzamin praktyczny na wodzie min 90% punktów
– egzamin teoretyczny min 90% punktów
– obrona pracy zaliczeniowej przed Komisja PSW-PZŻ ( komisja składa się z min 4 członków: PSW, PZŻ, opiekun stażu, osoba wydelegowana przez PSW-PZŻ)
Uprawnienia:
– prowadzenie kursów kadrowych
– prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia
– ścisła współpraca z zarządem PSW/PZŻ
– prawo sędziowania na MPI
– PRAWO EGZAMINOWANIA NA STOPNIE IS

Staż nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. Zakończeniem stażu jest pozytywny wynik obrony pracy i podjęcie uchwały przez KS PSW uchwały o nadaniu stopnia IW PSW