ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Mistrzostwa Polski Seniorów
w klasie Formuła Windsurfing

Regaty Pucharu Polski Formuły Windsurfing
Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu

MP_Rewa_2016

 1. ORGANIZATORZY:
  Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu,
  Rewa Surf Centrum.
 2. TERMIN
  15-18.09.2016r. Informacja pojawi się również na www.psw.org.pl .
 3. MIEJSCE:
  Szkółka Rewa Surf Centrum
  Ul. Rybacka 5A, 81-198 Rewa
 4. PRAWO UDZIAŁU W REGATACH
  Prawo startu w regatach mają zwodnicy posiadający:
  – Ważną licencję zawodnika PZŻ,
  – Członkostwo i opłaconą składkę PSW na dany rok,
  – ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
  – Aktualne badania lekarskie wydane przez lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarzy posiadających certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo – lekarskiego;
  – Podpisane oświadczenie o dobrym stanie zdrowia lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich.
 5. KONKURENCJE
  Formuła Windsurfing
  Regaty uznaje się za ważne w przypadku rozegrania co najmniej 1 wyścigu.
 6. KATEGORIE
  Seniorzy
  Juniorzy Młodsi – do 16 lat,
  Juniorki Młodsze – do 16 lat,
  Juniorzy – do 19 lat,
  Juniorki – do 19 lat,
  Masters – powyżej 35 lat,
  Grand Masters – powyżej 45 lat,
  Liczba zawodników w danej kategorii musi składać się minimum z 5 osób. W przypadku grup mniejszych zawodnicy danej kategorii będą klasyfikowani razem z wyższą kategorią wiekową.
 7. ZASADY ROZGRYWANIA REGAT
  Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, przepisami regatowymi ISAF 2009/2012 (ISAF Racing Rules od Sailing – Appendix B Windsurfing Competition Rules), oraz wytycznymi PZŻ, PSW, Zawiadomieniem o regatach i Instrukcją Żeglugi.
  Szczegółowe Zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji Żeglugi. Wszelkie zmiany Instrukcji Żeglugi będą podane komunikatem pisemnym na oficjalnej Tablicy Informacyjnej minimum jedną godzinę przed ich stosowaniem, za wyjątkiem zmiany godziny startu do pierwszego wyścigu, która będzie podana do godziny 18:00 dnia poprzedzającego.
 8. BEZPIECZEŃSTWO
  W wypadku decyzji Sędziego Głównego o obowiązkowym użyciu kamizelek bezpieczeństwa wszyscy zawodnicy muszą startować w kamizelkach o minimalnej wyporności min. 50 N pod rygorem dyskwalifikacji w regatach.
 9. OPOWIEDZIALNOŚĆ
  Wszyscy biorący udział w regatach startują na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, oświadczają, że posiadają dobry stan zdrowia i nie ma znanych im przeciwwskazań́ medycznych i ogólnoustrojowych do uczestnictwa w zawodach. Oświadczają, iż̇ ich stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w niniejszych zawodach.
  Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą.
  PSW, organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą przytrafić się osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
 10. RAMOWY TERMINARZ REGAT

Dzień Pierwszy:
09:00 – 10:00 – Rejestracja i odprawa zawodników
10:00 – Otwarcie regat
11:00 Pierwszy możliwy start
Godzina ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień drugi i trzeci:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego

Dzień czwarty:
09:00 – Odprawa zawodników
Godzina pierwszego i ostatniego wyścigu wg komunikatów Sędziego Głównego z zastrzeżeniem że:
– jeżeli regaty są rozegrane – ostatni wyścig do godziny 14:00
– jeżeli regat nie rozegrano – ostatni wyścig do godziny 18:00
15:00 – Zakończenie regat (jeśli start do ostatniego wyścigu odbył się do godziny 14:00. W przeciwnym razie 1 godzinę po zakończeniu ostatniego wyścigu)

 1. ZGŁOSZENIA
  Zgłoszenie w Biurze Regat pierwszego dnia przed rozpoczęciem pierwszego wyścigu.
 2. REJESTRACJA DESEK I ŻAGLI
  Dla potrzeb dokumentacji wyścigów wg zasad Formuły Windsurfing zawodnik zobowiązany jest do złożenia w biurze regat podpisanej własnoręcznie listy z podaniem sprzętu, na którym będzie startował w konkurencji Formuła Windsurfing. Lista powinna zawierać: nazwę firmy, model i numer fabryczny deski nazwy firm, modele oraz powierzchnie żagli. nazwy firm, modele oraz długość stateczników.
  W przypadku braku numerów fabrycznych sprzętu może zostać on oznaczony przez Sędziego Technicznego a oznaczenie zostanie naniesione na listę.
  Zamiana jakiegokolwiek składnika zgłoszonego sprzętu w trakcie regat bez zgody Sędziego Głównego będzie traktowana jako naruszenie zasad fair-play i karana co najmniej dyskwalifikacją DNE.
 3. WPISOWE
  Opłaty wpisowego w wysokości:
  • 80 zł (juniorzy, juniorzy młodsi, juniorki, juniorki młodsze)
  • 200zł
  można dokonywać tylko w biurze regat przed imprezą.
 4. NAGRODY
  Nagrody sportowe, puchary lub medale i dyplomy.
 5. INFORMACJE DODATKOWE
  Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na obu stronach żagli numerów zgodnych z posiadanym certyfikatem z Centralnego Rejestru Jachtów Klasowych.
  Startujący w regatach muszą posiadać́ licencje zawodnika i ubezpieczenie OC. W sprawie licencji prosimy kontaktować́ się̨ z Piotrem Zagajewskim licencje@pya.org.pl z PZŻ telefon: (022) 541 63 44. ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.
  Startujący w regatach muszą być członkami PSW oraz mieć opłaconą składkę członkowską na rok 2016.