PUCHAR PREZYDENTA SOPOTU
Sopot, 09 – 11 czerwca 2017 r.
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
Organizatorem regat jest Sopocki Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot

1 PRZEPISY
1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z ‘przepisami’ zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa
WS edycja (2017 – 2020) oraz
1.2 Regulamin PZŻ „Zasady organizacji żeglarskich regat sportowych” będzie miał zastosowanie
1.3 W przepisach dotyczących niniejszych regat:
[DP] oznacza przepis, za którego naruszenie zastosowana kara pozostaje w gestii zespołu
protestowego;
[SP] oznacza przepis, za którego naruszenie może zostać nałożona standardowa kara zastosowana
przez komisję regatową, albo kara pozostająca w gestii zespołu protestowego bez konieczności
rozpatrywania protestu;
[NP] oznacza przepisy, które nie stanowią podstawy do prośby o zadośćuczynienie wnoszonej przez
jacht.

2 [DP] REKLAMOWANIE
Deski mogą być zobowiązane do zamieszczenia oficjalnych naklejek sponsorów regat, dostarczonych
przez organizatora.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień
WS (Regulacja 19)
3.2 Regaty rozegrane zostaną w następujących klasach: RS:X, RS:X Juniorzy, Techno293, FW, Raceboard,
Kitefoil Open, Kite TTR, UKS BT 4.0
3.3 Zgłoszenia do regat należy dokonać poprzez https://skz.myliveregatta.com/ w terminie do
15.05.2017r. Zgłoszenia nadesłane po upływie powyższego terminu podlegać będą opłacie
wpisowego podwyższonej o 50% względem kwot określonych w punkcie 3.4
3.4 Wpisowe do regat wynosi:

UKS BT 4.0, T293 5.8 30 zł/45 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r.)

T293 6.8, 7.8, RS:X junior 60 zł/90 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r. )

Pozostałe 80 zł/120 zł (Wpisowe w przypadku zgłoszenia po 15.05.2017r.)

3.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:
▪dowód wpłaty wpisowego do regat (w przypadku płatności przelewem);
▪aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich);
▪licencja sportowa zawodnika PZŻ;
▪ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR;
▪certyfikat lub świadectwo pomiarowe zgłaszanej deski windsurfingowej
z ustalonym numerem klasowym
▪ licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy).

4 PROGRAM REGAT
4.1 Program regat będzie następujący:
Dzień Data Godziny Co
Czwartek 08.06.2017 17.00-19.00 Rejestracja zgłoszeń
Piątek 09.06.2017 9.00-10.00 Rejestracja zgłoszeń
10:30 Odprawa kierowników ekip / Skippers’ meeting
12.00 Wyścigi
Sobota 10.06.2017 11.00 Wyścigi
Niedziela 11.06.2017 11.00 Wyścigi
Planowane jest rozegranie 9 wyścigów, z wyjątkiem klas FW i Kitefoil Open, dla których przewiduje się
rozegranie 12 wyścigów.
4.2 W dniu 11.06.2017 żaden sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godz. 14.00, jeśli regaty
są ważne. Do godz.17.00 jeśli nie odbędzie się wymagana ilość wyścigów potrzebna do ważności regat.

5 INSPEKCA SPRZĘTU
Inspekcja sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego przepisami regatowymi i klasowymi może
zostać dokonana w dowolnym czasie podczas regat.

6 INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna po zakończeniu procedury zgłoszeniowej w biurze regat w
Sopockim Klubie Żeglarskim.

7 MIEJSCE REGAT
7.1 Miejscem organizacji regat będzie Sopocki Klub Żeglarski 81 – 731 Sopot, ul. Hestii3
7.2 Wyścigi będą rozgrywane na akwenie Zatoki Gdańskiej

8 TRASY I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT
Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

9 PUNKTACJA
9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
Dla FW minimum 1 wyścigu.
9.2 Dla klas FW i Kitefoil Open wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze
wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższątabelą:
ilość
wyścigów
ilość odrzutek
1-3 0 żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 2 dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11 -12 3 trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
9.3 Dla pozostałych klas wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich
wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższątabelą:
ilość
wyścigów
ilość odrzutek
1-4 0 żaden wynik nie będzie odrzucony
5-9 1 jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony

10 ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji
organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

11 PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez
Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich
materiałach dotyczących regat.

12 NAGRODY
Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych konkurencjach otrzymają nagrody
okolicznościowe.

13 [NP] ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana
lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności
za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w
regatach.

14 INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Sopocki Klub Żeglarski
Piotr Oleksiak
81 – 731 Sopot, ul. Hestii 3
e-mail: info@skz.sopot.pl
http://pps.skz.sopot.pl