powrót do Ogłoszenia PSW

Cele.
Celem rozgrywania cyklu zawodów pod wspólną nazwą, Puchar Małych Żagli, wspieranych przez Pomorską Federację Sportu, Pomorski Związek Żeglarski i Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu, jest popularyzacja żeglarstwa deskowego wśród najmłodszych dzieci w Województwie Pomorskim.
Zachęcanie najmłodszych do aktywnego rozwoju w duchu rywalizacji sportowej poprzez uprawianie żeglarstwa deskowego.
Wspieranie klubów zajmujących się rekrutacją i szkoleniem dzieci na deskach z żaglem, poprzez pomoc w organizacji regat, przygotowaniu nagród dla zawodników i klubów z Województwa Pomorskiego, biorących udział w cyklu zawodów Puchar Małych Żagli.

Miejsce i termin.
Zawiadomienie o regatach będzie opublikowane nie później niż 30 dni przed imprezą na stronie www.psw.org.pl oraz na stronie organizatora regat.

Uczestnictwo
Do regat mogą zgłaszać się zawodnicy z licencjami PZŻ oraz zawodnicy bez licencji, którzy będą klasyfikowani oddzielnie.
Komisja Regatowa, w trosce o prawidłowy przebieg zawodów może przenieść zawodnika do innej kategorii.

Sprzęt
W regatach mogą startować zawodnicy na deskach BIC Techno 293 one design w kategoriach żagli 4.0 i 5.8, oraz zawodnicy na deskach nie klasowych z żaglami do 5.8, którzy będą oddzielnie klasyfikowani.

Przepisy
Regaty będą rozgrywane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, zawiadomieniem regatach,
Instrukcją Żeglugi oraz niniejszym Regulaminem PMŻ.

Trasa regat, pomoc z zewnątrz
Dopuszcza się, dla zawodników początkujących ustawianie krótszej i łatwiejszej trasy, oraz pomoc z zewnątrz trenera lub opiekuna. Tacy zawodnicy będą klasyfikowani oddzielnie. Szczegóły będą podane osobnym komunikatem Sędziego Głównego, przed rozpoczęciem regat.

Fair play
W czasie trwania regat, od momentu zgłoszeń, aż po zakończenie regat, obowiązują zasady walki fair play. Zespół Protestowy może zdyskwalifikować zawodnika, oraz osoby wspierające za złamanie tych zasad z danego wyścigu, serii wyścigów, całych regat a nawet z całego cyklu regat.

KLASYFIKACJA CYKLU PMŻ
W regatach zaliczanych do PMŻ prowadzona będzie klasyfikacja w klasach 4.0 i 5.8,
(z podziałem na grupy zaawansowania, zawodnicy początkujący bez licencji PZŻ i zaawansowani z licencją PZŻ)
Za zajęte miejsce w regatach zawodnik sklasyfikowany w danych regatach, będzie otrzymywał punkty wg zasady:
1 miejsce 100 pkt.,
2 miejsce 99 pkt.,
3 miejsce 98 pkt.,
itd…….

Każde następne miejsce pomniejszane jest o 1 pkt.
Zawodnik który nie ukończył ani jednego wyścigu nie jest klasyfikowany i nie uzyskuje punktów.
Do końcowej klasyfikacji Pucharu Małych Żagli i wyłonienia zwycięzców w każdej z klas, przyjmuje się sumę punktów uzyskanych przez zawodnika z danej klasy, w trzech najlepszych startach w regatach cyklu.
W przypadku nierozegrania regat z jakichkolwiek przyczyn ilość imprez liczonych do klasyfikacji cyklu ulega odpowiednio zmniejszeniu tzn. 4 rozegrane – 3 liczone, 3 rozegrane – 2 liczone, 2 rozegrane – 2 liczone.
W przypadku remisów decyduje ilość lepszych miejsc. Gdy dalej nie przynosi to rozstrzygnięcia decyduje lepsze miejsce w ostatnich regatach cyklu.
Przewiduje się też nagrodę dla najlepszego klubu cyklu PMŻ, wyłonionego przez uzyskanie jak największej, łącznej ilości punktów uzyskanych przez zawodników reprezentujących dany klub.

Zastrzeżenie odpowiedzialności
Zawodnicy startują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zgłaszając się do regat zawodnik (opiekun) zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód wyrządzonych na sprzęcie i na osobach trzecich w trakcie regat.
Zawodnik (opiekun) jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie sprzętu do regat, zgodność z obowiązującymi przepisami klasowymi oraz za jego wyposażenie w odpowiednie środki ratunkowe.
Zaleca się ubezpieczenie jachtu od odpowiedzialności cywilnej.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody dotyczące osób lub sprzętu, poniesione lub wyrządzone przez uczestnika przed, w trakcie lub po zakończeniu regat.

Koordynator projektu

Igor Rejmer

tel. 507 735 790Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe