powrót do Zawiadomienia o regatach

Regaty Windsurfingowe URSZULEWO CUP
Puchar Polski dla klasy RCB

Urszulewo, 15 – 16 sierpnia 2020 r.

 1. PRZEPISY
  1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020 (wyłącznie: definicje, zasady podstawowe, część 1, część 2, dodatek B)
  1.2 przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  1.3 poleceniami SG.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
  2.1 Regaty odbędą się w następujących klasach: RCB, deska z żaglem, jachty T class, (dla klasy RCB jest to impreza zaliczana do pucharu polski)
  2.2 Zgłoszenia do regat i wpisowe:
  zgłoszenia do regat zawodnik dokonuje w BARZE NAD JEZIOREM u Pana Marka, wpłacając wpisowe i wypełniając druczek zgłoszeniowy. Kwotę wpisowego wysokości 70 zł
  2.3 Wpłatę należy dokonać w dniu 14.08.2020 r od godz. 14:00 do 21:00
  oraz w dniu 15.08.2020 r od godz. 08:30 do 10:30.
  2.4 Zawodnik, zgłaszający się do regat, oświadcza że, posiada aktualne ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.
 3. PROGRAM REGAT
  3.1 Program regat będzie następujący:
  Start do Pierwszego treningu w dniu 15.08. planowany jest na godzinę 11:30.
  3.2 Zakończenie regat w dniu 16.05. planowane jest, nie później niż o godz. 15:30.
  3.3 Pozostałe szczegóły według komunikatów SG.
 4. INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW
  Komunikaty będą podawane ustnie oraz/lub wywieszane na tablicy ogłoszeń.
 5. MIEJSCE REGAT
  5.1 Miejscem organizacji regat jest Ośrodek Wypoczynkowy Szczutowo J.Urszulewskie
  Zawodnicy organizują sobie zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.
 6. PRZEPISY PORZĄDKOWE
  Zawodnicy na brzegu zobligowani są do zachowania dystansu społecznego, zgodnie z wytycznymi o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. PRAWA DO WIZERUNKU
  Zgłaszając się do treningu zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez Organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących treningu.
 8. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  Wszyscy uczestnicy biorą udział w treningu na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników treningu od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w treningu.
 9. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Komandor Regat: Artur Manelski 602 711 800
Marek Gajdka 608 233 933
SG – Igor Rejmer – 507 735 790Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe