powrót do Zawiadomienia o regatach

Mistrzostwa Polski Juniorów i Mastersów w klasie Open Foil Racing

Puck, 10-13 września 2020 r.

Organizator Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020, zmianami zapisanymi w Instrukcji Żeglugi, oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, komunikatami sędziego głównego.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

2.1 Regaty odbędą się w klasie: Open Foil Raing

2.2 Zgłoszenia do regat i wpisowe:

warunkiem uczestnictwa, jest zgłoszenia do regat, którego zawodnik dokonuje (lub opiekun / trener) wpłacając na konto bankowe firmy obsługującej regaty:

The RIB
69 1140 2004 0000 3702 6599 8483

kwotę wpisowego w wysokości 160 zł podając w tytule przelewu: imię, nazwisko i numer na żaglu zawodnika oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie informacyjnej regat pod adresem: http://wind-surfing.pl/mppsw2020/

2.3 Wpłatę należy dokonać do dnia 08.09.2020 r do godz. 18:00. Lista zawodników zostaje zamknięta w środę 09.09.2020 r. o godz. 18:00. Dopisanie się do listy, jest możliwe w czwartek 10.09 2020 r. do godziny 10:00 po wpłaceniu 50% wyższej opłaty wpisowego.

2.4 Zawodnik, zgłaszający się do regat, oświadcza że, posiada aktualne ubezpieczenie OC, na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR, licencję PZŻ, certyfikat na numer na żaglu i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

 1. OGRANICZENIA SPRZĘTOWE:

3.1 Zawodnik może zgłosić do regat następujący sprzęt:

Dopuszcza się wszystkie deski spełniające kryteria FW

Konkurencja Juniorzy/Juniorki rozgrywana w ramach system Sportu Dzieci i Młodzieży, liczona do punktacji klubów.
Pozostałe konkurencje będą rozgrywane w ramach Pucharu Polski PSW pod warunkiem zgłoszenia się min. 5 zawodników.

3.2 Sprzęt należy zgłaszać pierwszego dnia regat mierniczemu regat indywidualnie.

3.3 Podczas trwania regat będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole sprzętu oraz dokumentów zawodnika przez mierniczego regat lub sędziów.

 1. PROGRAM REGAT

4.1 Program regat będzie następujący:

 1. INSTRUKCJE I KOMUNIKATY DLA ZAWODNIKÓW
 1. MIEJSCE REGAT

6.1 Miejscem rozgrywania regat jest Zatoka Pucka.

 1. PUNKTACJA
  Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

 1. BEZPIECZEŃSTWO

Zawodnicy klasy OFR zobowiązani są do startu w kasku.
Start na lewym halsie jest zabroniony.

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach, w sytuacji zagrożenia są zobligowane do udzielenia pomocy uczestnikom regat.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

 1. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Sędzia Główny – Barbara Grabarz 501 628 843
Sędzia trasy – Igor Rejmer 507 735 790
Mierniczy – Roman Chyła 607 246 660
Trener – Maciej Dziemiańczuk 506 412 139Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe