powrót do Zawiadomienia o regatach

Zawiadomienie o regatach Mistrzostwa Polski Seniorów w klasie Formuła Foil Racing

Rewa, 18-20 września 2020 r.

Organizator Polskie Stowarzyszenie Windsurfingu

1 PRZEPISY

1.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami regatowymi żeglarstwa 2017-2020, zmianami zapisanymi w Instrukcji Żeglugi, oraz przepisami o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, komunikatami sędziego głównego.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY

2.1 Regaty odbędą się w klasie: Formuła Foil Racing Kobiet i Mężczyzn.

2.2 Zgłoszenia do regat i wpisowe:

warunkiem uczestnictwa, jest zgłoszenia do regat, które dokonuje zawodnik wypełniając zgłoszenie na stronie http://wind-surfing.pl/mpsffr-2020/ i wpłacając wpisowe w wysokości 180zł na konto bankowe firmy obsługującej regaty:
The RIB
69 1140 2004 0000 3702 6599 8483
podając w tytule przelewu: imię, nazwisko i adnotację „ wpisowe do regat MP Seniorów w klasie FFR

2.3 Wpłatę należy dokonać do dnia 16.09.2020 r do godz. 18:00.
Lista zawodników zostaje zamknięta w czwartek 17.09.2020 r. o godz. 18:00.
Dopisanie się do listy, jest możliwe w piątek 18.09 2020 r. do godziny 10:00
po wpłaceniu o 50% wyższej opłaty wpisowego.

2.4 Zawodnik, zgłaszający się do regat, oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC, na sumę gwarancyjną min. 2.000.000 EUR, licencję PZŻ, certyfikat na numer na żaglu i przyjmuje zobowiązania wynikające z zawiadomienia o regatach.

3. OGRANICZENIA SPRZĘTOWE:

3.1 Zawodnik może zgłosić do regat następujący sprzęt:

Lista dopuszczonych desek do FW jest opublikowana pod adresem:
https://www.sailing.org/tools/documents/WSCompleteListFormula20200720-[21454].pdf
Organizator dopuszcza udział w regatach desek produkcji seryjnej spoza wyżej wymienionej listy spełniających wymogi dla przepisów Formuły Windsurfing.

3.2 Sprzęt należy zgłaszać pierwszego dnia regat mierniczemu regat indywidualnie.

3.3 Podczas trwania regat będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole sprzętu oraz dokumentów zawodnika przez mierniczego regat lub sędziów.

4. PROGRAM REGAT

4.1 Program regat:

6.1 Miejscem rozgrywania regat jest Zatoka Pucka, po zachodniej lub wschodniej stronie Cypla Rewskiego. O wyborze akwenu decyduje Sędzia Główny komunikatem na dwie godziny przed planowanym startem.

7. PUNKTACJA
Planowane jest rozegranie 24 wyścigów.
Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu 3 wyścigów.
Wynikiem punktowym deski w serii będzie łączna suma jej punktów ze wszystkich wyścigów z wyłączeniem najgorszego wyniku zgodnie z poniższą tabelą:

1-3 – żaden wynik nie będzie odrzucony
4-6 – jeden najgorszy wynik zostanie odrzucony
7-10 – dwa najgorsze wyniki zostaną odrzucone
11-15 – trzy najgorsze wyniki zostaną odrzucone
16-20 – cztery najgorsze wyniki zostaną odrzucone
21-25 – pięć najgorszych wyników zostanie odrzuconych
26-30 – sześć najgorszych wyników zostanie odrzuconych

W MP seniorów FWF w Rewie rozegrana zostanie konkurencja MŁODZIEŻOWIEC (U21 tj. do 20 roku życia) w ramach Pucharu Polski PSW pod warunkiem zgłoszenia minimum 5 zawodników i zawodniczek. Klasyfikacja ta zostanie wyłoniona na podstawie wyników końcowych regat.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Zawodnicy klasy OFR zobowiązani są do startu w kasku.
Start na lewym halsie jest zabroniony.

9. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach, w sytuacji zagrożenia są zobligowane do udzielenia pomocy uczestnikom regat.

10. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania treningu oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego deskę, wynikającą z udziału w regatach.

12. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Sędzia Główny – Barbara Grabarz 501 628 843
Sędzia trasy – Igor Rejmer 507 735 790
Mierniczy – Roman Chyła 607 246 660
Trener – Maciej Dziemiańczuk 506 412 139Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe