Kształcenie zawodowe w windsurfingu.
Program i struktura szkolenia zgodne z Polską Ramą Kwalifikacji i Ustawą o Sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z 2015 r. poz. 1321).

Poziom
PRK
Kompetencje / wykształcenieSport powszechny
żeglarstwo lodowe
sport wyczynowy (kwalifikowany)
8samodzielny /wykształcenie wyższe – magisterX
7samodzielny /wykształcenie wyższe – magisterTrener PZŻ kl. mistrzowskiej
6samodzielny /wykształcenie wyższe – magisterTrener PZŻ I kl.
5samodzielny /wykształcenie wyższe – licencjatTrener/Wykładowca PSW
4samodzielny /wykształcenie średnieInstruktor Sportu kl.I
w windsurfingu
3samodzielny /wykształcenie średnieInstruktor Sportu kl.II/III
w windsurfingu
2niesamodzielnyAsystent Instruktora PSW, II klasa PSW – umiejętności techniczne

ASYSTENT INSTRUKTORA SPORTU PSW

Asystent Instruktora Sportu w windsurfingu jest uprawniony do niesamodzielnego prowadzenia zajęć, w związku z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. wiek – 18 lat,
 2. podstawowe wykształcenie,
 3. posiadanie potwierdzonych umiejętności windsurfingowych (posiadanie kwalifikacji na poziomie II stopnia umiejętności PSW),

Kryteria ukończenia Asystenta Instruktora sportu:
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – (platforma online) 50%
– zdany egzamin praktyczny – technika i prowadzenie zajęć – 50%
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 5,0 (skala 1-10)

umiejętność wykonywania manewrów na poziomie II stopnia PSW (manewry wypornościowe na deskach bezmieczowych, manewry ślizgowe na deskach bezmieczowych)

Wiedza:Umiejętności:Kompetencje społeczne:
– Wymienia zdrowotne, wypoczynkowe i wychowawcze walory żeglarstwa oraz wskazuje bariery uczestnictwa w różnych jego formach.
– Wymienia zagrożenia związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi na lądzie i wodzie.
– Wskazuje przepisy regulujące uprawianie rekreacji i prowadzenie zajęć nad wodą.
– Charakteryzuje windsurfing jako dyscyplinę sportu.
– Omawia elementy budowy pędnika i deski windsurfingowej
– Wyjaśnia podstawowe zjawiska fizyczne związane z żeglowaniem oraz przepisy obowiązujące na akwenach wodnych.
– Wymienia podstawowe zasady obowiązujące w nauczaniu, komunikowaniu się i budowaniu pozytywnych relacji z podopiecznymi.
– Opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
– Potrafi asystować w organizowaniu i prowadzeniu zajęć sportowych.
– Potrafi prowadzić fragmenty zajęć rekreacyjnych i sportowych z pomocą i/lub pod bezpośrednim nadzorem.
– Posługuje się podstawowym słownictwem windsurfingowym, przekazując informacje o dyscyplinie.
– Potrafi pokazać i omówić podstawowe manewry
– potrafi odpowiednio dobrać i stawić zestaw windsurfingowy
– Potrafi czytać żeglarskie prognozy pogody.
– Jest gotów do organizowania i prowadzenia wybranych fragmentów zajęć w określonych warunkach pod nadzorem instruktora.
– Jest gotów do funkcjonowania w roli asystenta instruktora windsurifngu oraz podejmowania powierzonych przez instruktora zadań.
– Wykazuje odpowiedzialne podejście do opieki nad dziećmi i ich bezpieczeństwa w miejscu ćwiczeń.
– Ocenia swoje działania oraz działania uczestników zajęć.

Szczegółowe treści nauczania pozwalające asystentowi instruktora sportu PZŻ osiągnąć wyżej wymienione efekty:

Lp.TematykaLiczba godz.
Praktyka
Liczba godz.
Teoria
1Windsurfing jako forma rekreacji ruchowej1
2Charakterystyka windsurfingu jako dyscypliny sportu1
3Budowa pędnika, deski windsurfingowej, taklowanie pędnika2
4Podstawy Teorii żeglowania2
5Podstawowe Komunikaty meteorologiczne1
6Organizacja szkolenia windsurfingowego1
7Przepisy, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w procesie szkolenia windsurfignu, wymogi bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkoleniowych na lądzie, lodzie i na wodzie2
8Organizacja i prowadzenie zajęć1
9Pojęcie i zasób ćwiczeń w zakresie techniki1
10Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej1
11Budowanie pozytywnych relacji z podopiecznymi1
12Zasady skutecznej komunikacji w nauczaniu1
RAZEM15

INSTRUKTOR SPORTU II/III KLASY W WINDSURFINGU PSW

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Sportu II i III klasy w windsurfingu jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia zajęć, w związku z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. wiek – 18 lat,
 2. średnie wykształcenie,
 3. posiadanie potwierdzonych umiejętności windsurfingowych (posiadanie umiejętności na poziomie II lub III stopnia PSW),
 4. Umiejętność prowadzenia motorówki (z silnikiem do 10 KW) lub patent sternika motorowodnego.

Kryteria ukończenia IS III klasy):
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – (platforma online) 60%
– zdany egzamin praktyczny – technika i prowadzenie zajęć – 60%
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 6,0 (skala 1-10)

umiejętność wykonywania manewrów na poziomie II stopnia PSW (manewry wypornościowe na deskach bezmieczowych, manewry ślizgowe na deskach bezmieczowych)

 Kryteria ukończenia IS II klasy):
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – (platforma online) 70%
– zdany egzamin praktyczny – technika i prowadzenie zajęć 70%
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 7,0 (skala 1-10)

umiejętność wykonywania manewrów na poziomie III stopnia PSW (rufa w ślizgu, start z wody, skok, pływanie po zafalowanym akwenie)
 

Podstawowe kompetencje IS klasy II

Wiedza:Umiejętności:Kompetencje społeczne:
– Zna zasady planowania, prowadzenia i monitorowania zajęć na lądzie i wodzie.
– Wymienia składowe struktury rzeczowej oraz opisuje strukturę czasową rocznego planu szkolenia w windsurfingu.
– Wymienia zasady, metody i formy stosowane w nauczaniu.
– Charakteryzuje różne style kierowania grupą uczestników zajęć.
– Potrafi zorganizować i prowadzić zajęcia w różnych okresach rocznego cyklu treningowego.
– Dostrzega osobnicze zróżnicowanie w grupie podopiecznych i potrzebę dostosowania zajęć do poziomu uczestników.
– Stosuje właściwe dla rodzaju zajęć metody, formy i środki dydaktyczne.
– Posiada umiejętność objaśniania i nauczania podstawowych ćwiczeń ogólnorozwojowych oraz mających zastosowanie w określonej formie windsurfingu.
– Komunikuje się z podopiecznymi w sposób zrozumiały i motywuje ich do pracy.
– Dba o bezpieczeństwo uczestników oraz atrakcyjność zajęć
– Potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
– Posługuje się terminologią specyficzną dla określonej formy windsurfingu.
– Bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zajęć.
– Potrafi dokonać bieżącej oceny wykonywanych zadań.
– Dostrzega różnice w szybkości uczenia się poszczególnych osób w grupie.
– Dokonuje krytycznej samooceny prowadzonych zajęć.
– Podkreśla zdrowotne znaczenie podejmowania aktywności fizycznej.

Szczegółowe treści nauczania pozwalające Instruktorowi Sportu PSW-PZŻ osiągnąć wyżej wymienione efekty:

Lp.TematykaLiczba godz.
Praktyka
Liczba godz.
Teoria
1Rola i zadania instruktora windsurifngu (zawód instruktor)– dyskusja2
2Windsurfing jako forma współzawodnictwa (dyscypliny, regaty)22
3Systematyka Szkolenia windsurfingu4
4Teoria żeglowania.3
5Organizacja, nauczanie i prowadzenie zajęć na lądzie i na wodzie122
6Bezpieczeństwo podczas prowadzenia zajęć2
7Windsurfing jako dyscyplina sportu (historia, windsurfing na igrzyskach olimpijskich)2
8Metodyka nauczania windsurfingu.2
9Sprzęt (budowa zestawu, ustawienie sprzętu)12
10Meteorologia – podstawy przewidywania pogody1
11Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej11
12Kształtowanie i doskonalenie zdolności motorycznych51
13Marketing w windsurfingu.1
14Pierwsza pomoc11
15Technika windsurfingu na poszczególnych poziomach zaawansowania (omówienie błędów)10
RAZEM3228

INSTRUKTOR SPORTU I KLASY – PSW

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Sportu PZŻ jest kolejnym stopniem na ścieżce zawodowej, w związku
z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. ukończone 18 lat,
 2. średnie wykształcenie,
 3. posiadanie stopnia Instruktora Sportu poziom IS II klasy.
 4. Umiejętność prowadzenia motorówki (z silnikiem do 10 KW) lub patent sternika motorowodnego.

Kryteria ukończenia IS I klasy:
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny – ( platforma online)
– zdany egzamin praktyczny – technika, organizacja, prowadzenie zajęć
– udział i ukończenie MP Instruktorów wynikiem techniki min 8,0 (skala 1-10)

umiejętność wykonywania manewrów na poziomie IV stopnia PSW (course race, slalom, foil, freestyle, wave)

Podstawowe kompetencje Instruktora Sportu

Wiedza:Umiejętności:Kompetencje społeczne:
– Omawia zadania i zakres oraz sposób prowadzenia kontroli procesu szkolenia (sportowego).
– Wyjaśnia celowość doboru określonych metod form i środków w typowych celach treningowych.
– Wymienia zadania edukacyjno-wychowawcze pracy instruktora sportu.
– Wymienia zagrożenia związane z wczesną specjalizacją sportową.
– Dobiera właściwe narzędzia kontroli szkolenia oraz dokonuje oceny jego efektów.
– Dostrzega i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy pojawiające się w procesie szkolenia.
– Uwzględnia możliwości uczestników w doborze metod środków i form szkolenia.
– Stosuje narzędzia komunikacji i motywacji właściwe do potrzeb uczestników i etapu szkolenia.
– Wykorzystuje technologie i narzędzia wspomagające proces szkoleniowy w żeglarstwie.
– Bierze odpowiedzialność za realizację procesu szkolenia.
– Dostrzega potrzebą dokonywania bieżącej i okresowej oceny wykonywanych zadań.
– Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.
– W realizacji zadań zawodowych przejawia gotowość do współpracy z innymi specjalistami.
– Jest gotów do kierowania pracą osób o niższych kwalifikacjach w procesie szkolenia.
– Śledzi rozwój technologii i narzędzi wspomagających proces szkoleniowy w żeglarstwie.
– Przejawia potrzebę dbałości o ogólną edukację uczestników szkolenia.

Szczegółowe treści nauczania pozwalające Instruktorowi SPORTU I KLASY osiągnąć wyżej wymienione efekty:

Lp.TematykaLiczba godz.
Praktyka
Liczba godz.
Teoria
1Wychowanie do sportu i przez sport2
2Wpływ czynników psychicznych na rozwój sportowców1
3Zasady organizacji grupy (sekcji, klubu, koła) sportowej, style kierowania grupą2
4Przygotowanie sprzętu windsurfingowego dla różnych dyscyplin4
5Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie techniki przepisów regatowych i taktyki w wyścigu4
6Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących4
7*Prowadzenie zajęć i doskonalenie techniki na zadane tematy16
8Zawody sportowe: sędziowanie, obserwacja, analiza wyników4
9Klasy sportowe – inne
a) Raceboard (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
b) RS:One (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
c) Techno Plus (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
d) Wave (zasady oceniania i punktowania manewrów)
e) Freestyle (zasady oceniania i punktowania manewrów)
f) Slalom (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
g) Formula Windsurfing (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
h) Iceboard (trasy, wyścigi, omówienie sprzętu)
4
10Przepisy regatowe żeglarstwa2
11Psychologiczne uwarunkowania kształcenia (nauczania i uczenia się)2
12Budowa i akcenty treningowe w rocznym cyklu szkolenia5
RAZEM2030

TRENER PSW

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

TRENER PSW PZŻ II Klasy kolejnym stopniem na ścieżce zawodowej, w związku  z czym jako niezbędne określono następujące kryteria naboru:

 1. posiadanie wyższego wykształcenia,
 2. posiadanie stopnia Instruktora Sportu poziom IS I klasy.

3.Sternik Motorowodny
Kryteria ukończenia:
– ukończenie kursu,
– zdany egzamin teoretyczny
– obrona opracowanego samodzielnie rocznego planu i programu szkolenia

Poziom kwalifikacji dla edukacji zawodowejProponowany tytuł zawodowyNajważniejsze cele zawodoweOdniesienie do deskryptorów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Poziom 5Trener PSWPosiada bardzo wysoką specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie szkolenia w zakresie sportu
Posiada wysokie kompetencje społeczne m. in. ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo i efektywność swoich działań oraz działań innych osób w szkoleniu sportowym
Lp.TematykaLiczba godz.
Praktyka
Liczba godz.
Teoria
1Fizjologiczne podstawy wydolności fizycznej i wytrzymałości6
2Psychologia w sporcie2
3Podstawy meteorologii regatowej4
4Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie zdolności motorycznych4
5Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie techniki żeglowania5
6Pojęcie, metodyka i zasób ćwiczeń w zakresie przepisów regatowych i taktyki w wyścigu5
7Praktyczne wykorzystanie procesu odnowy w szkoleniu żeglarskim2
8Wykorzystanie programów symulacyjnych i multimedialnych
w nauczaniu windsurifngu
2
9Obciążenia w żeglarstwie, konstruowanie rocznego planu szkolenia4
10Zawody sportowe: sędziowanie, obserwacja, analiza wyników4
11Kontrola procesu szkolenia zawodniczego4
RAZEM438

Instruktor Wykładowca PSW

Trzecim stopniem zawodowym w tym szkoleniu jest Instruktor Wykładowca PSW.
 Umiejscowienie IW

Poziom kwalifikacji dla edukacji zawodowejProponowany tytuł zawodowyNajważniejsze cele zawodoweOdniesienie do deskryptorów Polskiej Ramy Kwalifikacji
Poziom 5Instruktor WykładowcaProwadzi szkolenie instruktorskie. Prowadzi i nadzoruje różnego typu szkolenie żeglarskie.
Egzaminuje na patenty instruktorskie i żeglarskie.
Tworzy i opiniuje żeglarskie programy szkoleniowe..
Posiada bardzo wysoką specjalistyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie i prowadzenie szkolenia instruktorskiego i żeglarskiego.
Nadzoruje i opiniuje pracę innych instruktorów..
Posiada wysokie kompetencje społeczne m. in. ponosząc odpowiedzialność za bezpieczeństwo i efektywność swoich działań oraz działań innych osób w szkoleniu instruktorskim i żeglarskim.

INSTRUKTOR WYKŁADOWCA PZŻ  (IW PZŻ)

Kryteria naboru i organizacja szkolenia

Instruktor Wykładowca PSW – PZŻ jest uprawniony do:
– organizacji i prowadzenia szkolenia instruktorskiego na stopnie IS Ikl i IS II kl.
– opiniowania prowadzenia szkolenia przez  innych instruktorów,
– egzaminowania na uprawnienia instruktorskie,
– opiniowania kandydatów na stopień IW,
– prowadzenie działalności w ramach i na rzecz PSW
W związku z czym jako niezbędne określono następujące kryteria uzyskania stopnia Instruktora Wykładowcy PSW-PZŻ:

 1. ukończone 25 lat,
 2. posiadanie wyższego wykształcenia, min. I stopnia (licencjat),
 3. posiadanie stopnia IS I kl PSW/PZŻ,
 4. posiadanie uprawnień motorowodnych
 5. posiadanie odpowiedniego zakresu stażu szkoleniowego.

Podstawowe kompetencje Instruktora Wykładowcy PSW PZŻ

Wiedza:

 • Posiada wiedzę wymaganą dla stopnia IŻ PSW-PZZ
 • Posiada bardzo szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie windsurfingu na poziomie IS I kl i wyższą
 • Kompleksowo rozumie proces szkolenia w windsurfingu i jego realizacje w różnych warunkach organizacyjnych,
 • Zna i rozumie wybrane pojęcia i rozumie teorie z pokrewnych dziedzin nauki, umożliwiające wielokierunkowe działania szkoleniowe,
 • Bardzo dobrze i rozumie zna zasady diagnozowania, planowania, organizowania, prowadzenia, kontroli i oceny procesu szkolenia żeglarskiego.
 • Bardzo dobrze zna i rozumie zasady stosowania metod, form i środków w procesie szkolenia żeglarskiego,
 • Bardzo dobrze zna zadania edukacyjno-wychowawcze w pracy instruktora windsurfingu.
 • Bardzo dobrze zna zasady kierowania grupą podległych sobie osób prowadzących szkolenie windsurfingowe,
 • Rozumie i bardzo dobrze wdraża w szkoleniu zasady doskonalenia swojej wiedzy windsurifngowej i instruktorskiej.

Umiejętności:

 • Posiada umiejętności wymagane dla stopnia IS 1 kl.
 • Potrafi prowadzić szkolenia instruktorskie,
 • Potrafi bardzo dobrze samodzielnie planować, organizować, prowadzić, kontrolować i oceniać proces szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego,
 • Potrafi bardzo dobrze rozpoznawać i samodzielnie rozwiązywać typowe problemy pojawiające się w procesie szkolenia
 • Potrafi bardzo dobrze dobierać metody, środki i formy szkolenia, uwzględniając możliwości uczestników,
 • Stosuje bardzo skutecznie narzędzia komunikacji i motywacji właściwe do potrzeb uczestników i etapu szkolenia.
 • Wprowadza i wykorzystuje najnowsze technologie i narzędzia wspomagające proces szkoleniowy w windsurfingu

Kompetencje społeczne:

 • Bierze odpowiedzialność za prawidłową realizację procesu szkolenia instruktorskiego i procesu egzaminowana,
 • Bierze odpowiedzialność za prace zespołową ukierunkowaną na analizę i krytyczna ocenę procesu szkolenia,
 • W swoich zadaniach szkoleniowych jest gotów do kierowania zespołem współpracowników,
 • Jest gotów do dzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami żeglarskimi oraz szkoleniowymi,

Wymagania stażowe dla kandydata na Instruktora Wykładowcę PZŻ.

Wymagania wstępne:
– posiadanie min 5 letniego stażu Instruktora Spotu 1 kl. PSW/PZŻ
– posiadanie uprawnień instruktora sportu 1kl PSW/PZŻ
– udokumentowany staż ( praca w licencjonowanych szkołach windsurfingu, sekcjach i klubach sportowych)
– zgłoszenie przez LSW lub kub sportowy
– uzyskanie na MPI miejsca w najlepszej trójce (technika, slalom lub wynik końcowy)
– złożony pisemny wniosek o status asystenta na kursach instruktorskich ( 1 osoba na kurs)
Po spełnieniu wymogów kwalifikacyjnych i zgodzie KS PSW/PZŻ, kandydat otrzymuje:
– status asystenta IW
– opiekuna stażu ( IW, Członek KS PSW/PZŻ)
– temat pisemnej pracy kandydackiej
– plan stażu na kursach instruktorskich (min 2 kursy)
Egzamin:
– egzamin praktyczny na wodzie min 90% punktów
– egzamin teoretyczny min 90% punktów
– obrona pracy zaliczeniowej przed Komisja PSW-PZŻ ( komisja składa się z min 4 członków: PSW, PZŻ, opiekun stażu, osoba wydelegowana przez PSW-PZŻ)
Uprawnienia:
– prowadzenie kursów kadrowych
– prawo do pełnienia funkcji kierownika wyszkolenia
– ścisła współpraca z zarządem PSW/PZŻ
– prawo sędziowania na MPI
– PRAWO EGZAMINOWANIA NA STOPNIE IS

Staż nie powinien trwać dłużej niż 3 lata. Zakończeniem stażu jest pozytywny wynik obrony pracy i podjęcie uchwały przez KS PSW uchwały o nadaniu stopnia IW PSW

Sponsorzy

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe