Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę „POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU”, w skrócie „PSW”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie skupia osoby zainteresowane uprawianiem windsurfingu oraz zawodników, trenerów i działaczy windsurfingu, kontynuuje tradycje nieformalnych grup ze wszystkich klas regatowych Polskiego Windsurfingu.

§ 2.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 4.

1. Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku żeglarskiego.

3. Stowarzyszenie może być również członkiem innych stowarzyszeń i organizacji.

§ 5.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku POLSKIE STOWARZYSZENIE WINDSURFINGU oraz wizerunkiem deski windsurfingowej, umieszczonej pośrodku pieczęci.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania, popularyzacji i rozwoju kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

1) propagowanie sportów windsurfingowych, krzewienie wiedzy żeglarskiej oraz zasad szlachetnej rywalizacji sportowej,

2) kultywowanie oraz wzbogacanie, w ramach swojej działalności, wartościowych tradycji i dorobku żeglarskiego, w szczególności w szeregach członków Stowarzyszenia,

3) zaspokajanie potrzeb członków Stowarzyszenia w zakresie uprawiania sportów rekreacji wodnej.

§ 7.

1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez:

1) prowadzenie kursów szkoleniowych, w ramach obowiązujących przepisów,

2) organizowanie imprez, regat i obozów windsurfingowych, jak również branie udziału w regatach krajowych i zagranicznych,

3) udzielanie członkom Stowarzyszenia wszelkiej pomocy oraz umożliwianie im napraw sprzętu żeglarskiego,

4) organizację i promocję wolontariatu.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

§ 8.

Stowarzyszenie tworzą:

Członkowie:

a) rzeczywiści,

b) honorowi,

c) juniorzy,

d) wspierający.

§ 9.

1. Członkiem rzeczywistym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, ciesząca się nieskazitelną opinią i wyrażająca gotowość uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i po opłaceniu wpisowego.

2. Członkowie rzeczywiści mają prawo:

1) uczestniczyć, z głosem stanowiącym, w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,

2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 2 i 3,

3) uczestniczyć w regatach, rejsach, wycieczkach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4) korzystać z zachowaniem odpowiednich przepisów, ze wszystkich urządzeń i obiektów, jakie Stowarzyszenie posiada oraz uprawnień, jakie Stowarzyszenie nadaje swoim członkom.

3. Członkowie rzeczywiści zobowiązani są:

1) stosować się do postanowień niniejszego Statutu i wydanych na jego podstawach regulaminów jak też uchwał władz Stowarzyszenia,

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, a w szczególności przestrzegać etyki, dyscypliny i zwyczajów obowiązujących w yachtingu,

3) brak aktywny udział w działalności, co najmniej jednej klasy w Stowarzyszeniu oraz troszczyć się o ochronę mienia Stowarzyszenia i jego rozwój,

4) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być fizyczna osoba, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub polskiego windsurfingu.

2. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia nadaje, na pisemny wniosek Zarządu stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków.

3. Członek Honorowy posiada wszelkie prawa członka rzeczywistego i jest zwolniony od opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwa Honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków w przypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie członkiem Stowarzyszenia nie da się pogodzić ze statutem Stowarzyszenia lub zasadami współżycia społecznego.

§ 11.

1. Członkiem juniorem może zostać każda osoba fizyczna, poniżej osiemnastego roku życia.

2. Junior może być przyjęty do Stowarzyszenia na podstawie deklaracji pisemnej, złożonej do Zarządu Stowarzyszenia za zgodą jego przedstawicieli ustawowych, po wpłaceniu wpisowego.

Przyjęcie członka juniora następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

3. Juniorzy w wieku od 16 do 18 lat posiadają prawo do uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków oraz pozostałe prawa członka rzeczywistego Stowarzyszenia.

4. Juniorzy poniżej 16 lat posiadają prawa członka rzeczywistego Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia osoba prawna lub fizyczna, świadcząca na rzecz Stowarzyszenia pomoc zadeklarowaną na piśmie.

2. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3. Członek wspierający posiada prawa członka rzeczywistego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem stanowiącym na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 13.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadkach:

1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

2) wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, w następstwie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, za działalność niezgodną ze Statutem Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia,

3) wykreślenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wskutek:

a) działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia,

b) zalegania z opłatami członkowskimi na rzecz Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące,

c) nie uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, stosowanie do Regulaminu pracy Klasy, przez okres dłuższy niż dwadzieścia cztery miesiące,

4) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu powszechnego i karą dodatkową utraty praw publicznych oraz obywatelskich praw honorowych,

5) ustania osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykreśleniu z rejestru członków Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia uchwały o wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.

Rozdział IV

Władze i organy Stowarzyszenia

§ 14.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków (WZC),

2) Zarząd Stowarzyszenia,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.

3. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.

5. Pracownicy Stowarzyszenia nie mogą kandydować do wybieralnych władz Stowarzyszenia.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 15.

Walne Zgromadzenie Członków, zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne, jest najwyższą władzą stanowiącą w Stowarzyszeniu, i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, z wyjątkiem przewidzianym w § 20 ust. 3.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności statutowej Stowarzyszenia,

2) coroczne zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia i przyjmowanie sprawozdania Zarządu z jego realizacji,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia, działalności Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

4) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, corocznie absolutorium Zarządowi stowarzyszenia,

5) wybór Prezesa Stowarzyszenia i Członków Zarządu na poszczególne funkcje, oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

6) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia,

7) nadawanie członkostwa Honorowego Stowarzyszenia,

8) powoływanie i rozwiązywanie Klas w Stowarzyszeniu,

9) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,

10) podejmowanie uchwał dotyczących zbywania lub obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

11) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

12) zatwierdzanie Regulaminów:

a) Walnego Zgromadzenia Członków,

b) Zarządu Stowarzyszenia,

c) Komisji Rewizyjnej,

d) Sądu Koleżeńskiego,

13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych do Walnego Zgromadzenia Członków, co do których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach wymienionych w § 16 ust. 9 i 10 wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

3. Tryb i warunki podejmowania uchwały w sprawie wymienionej w § 16 ust. 11 uregulowano w Rozdziale VI § 33.

4. Uchwały podejmowane są w sposób jawny lub tajny w zależności od woli większości członków.

§ 18.

W Walnym Zgromadzeniu Członków, mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

1) członkowie wspierający,

2) osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 kwietnia zaś sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest osobnym zawiadomieniem publikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem WZC i zawierającym miejsce, godzinę rozpoczęcia i proponowany porządek obrad WZC. Zawiadomienie może mieć także formę pisemną.

§ 20.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:

1) na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia,

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków rzeczywistych i Honorowych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych uchwalonym porządkiem obrad.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie sześciu tygodni od daty otrzymania wniosku.

4. W przypadku utraty przez Zarząd zdolności do zwołania NWZC, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

ZARZĄD

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Sekretarza Generalnego, Wiceprezesa – Skarbnika (Prezydium Zarządu) i trzech Wiceprezesów, których Walne Zgromadzenie Członków wybiera w tajnym głosowaniu, do pełnienia funkcji określonych w Regulaminie Pracy Zarządu.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) realizowanie celów Stowarzyszenia i wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

3) zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, zgodnie z ustalonym budżetem i wytycznymi WZC,

4) przygotowanie planów pracy, budżetów, preliminarzy i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

5) zatwierdzanie planów pracy i preliminarzy Klas oraz przyjmowanie sprawozdań z ich realizacji,

6) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych,

7) w oparciu o zatwierdzony fundusz płac Stowarzyszenia zatwierdzanie i zmienianie planu etatów,

8) angażowanie i zwalnianie Dyrektora i Głównego Księgowego w Stowarzyszeniu oraz określanie zakresu ich obowiązków,

9) przyjmowanie i wykreślanie członków rzeczywistych, wspierających i juniorów,

10) wnioskowanie w sprawie członkostwa honorowego i odznaczeń,

11) powoływanie Rady Seniorów, stosownie do uchwalonego przez Zarząd Regulaminu,

12) uchwalanie Regulaminów wewnętrznych i regulaminu pracy Zarządu.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Sekretarza Generalnego.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

5. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji w przypadku zmniejszenia się składu Zarządu, w liczbie do dwóch osób, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 22.

1. Działalnością Stowarzyszenia, w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, kieruje trzyosobowe Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, Sekretarz Generalny, Wiceprezes Skarbnik lub, w przypadkach określonych w regulaminie pracy Zarządu, członek Zarządu.

2. Szczegółowy zakres działania Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezydium, określa regulamin pracy Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i czterech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej w danej kadencji decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

3. Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają jej członkowie spośród siebie.

§ 24.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25.

1. Komisja rewizyjna jest zobowiązana, przynajmniej raz do roku, skontrolować całą działalność Zarządu i Stowarzyszenia oraz złożyć sprawozdanie ze swoich czynności na dorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest kontrolować działalność merytoryczna i finansową Stowarzyszenia, pod względem celowości, legalności i rzetelności, a zwłaszcza w zakresie realizacji budżetu Stowarzyszenia oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji majątku Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna, niezależnie od kontroli, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest dokonać czynności kontrolnych, zgłoszonych na piśmie z uzasadnieniem wniosku, na żądanie, co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo powołać, na koszt Stowarzyszenia, biegłego księgowego, do zbadania bilansu Stowarzyszenia.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub osoba przez niego delegowana, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu i Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

5. Komisji Rewizyjnej przysługuje, w przypadku zmniejszenia się liczby członków, prawo kooptacji, nie przekraczającej dwóch osób, do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

6. O dostrzeżonych nieprawidłowościach w czasie kontroli, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest zawiadomić niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia, który powinien podjąć stosowane działania wynikające z uwag i zgłoszonych wniosków przez Komisję Rewizyjną.

7. Komisja Rewizyjna stawia wniosek do Walnego Zgromadzenia Członków, o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały przyjęte zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji, w tym przewodniczącego.

§ 26.

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin pracy Komisji zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 27.

1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków i działa jako niezależny organ.

2. Sąd Koleżeński składa się z czterech do pięciu członków, spośród których wybiera przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. O liczbie członków Sądu Koleżeńskiego w danej kadencji decyduje każdorazowo Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy:

1) dotyczące sposobu postępowania członków Stowarzyszenia,

2) sporów o charakterze nie sportowym, powstałych między członkami Stowarzyszenia,

3) rozstrzygania wykroczeń dyscyplinarnych członków Stowarzyszenia, a w szczególności czynów naruszających etykę i zwyczaje panujące w yachtingu.

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie minimum trzyosobowym, wyznaczonym przez Przewodniczącego do zbadania danej sprawy.

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego realizuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

5. Sądowi Koleżeńskiemu, w przypadku zmniejszenia się liczby członków, przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej dwóch osób, do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 29.

Szczegółową organizację i zakres działania Sądu Koleżeńskiego określa jego Regulamin, uchwalony i zatwierdzony przez WZ.

Rozdział V

Majątek, środki finansowe i gospodarka

§ 30.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

1)    składek członkowskich;

2)    dotacji, darowizn, spadków i zapisów;

3)    dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych

odpłatnie imprez;

4)    dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach

kapitałowych;

5)    dochodów z majątku Stowarzyszenia;

6)    ofiarności publicznej.

7)    Innych wpływów.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały

dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów

statutowych Stowarzyszenia.

4. Przedmiotem działalności  gospodarczej Stowarzyszenia jest:

56.10.A      Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.29.Z      Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.11.Z      Wydawanie książek

58.13.Z      Wydawanie gazet

58.14.Z      Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z      Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z      Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i

programów telewizyjnych

73.11.Z      Działalność agencji reklamowych

85.51.Z      Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych – jako dzialalność przeważająca.

5. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

6. Stowarzyszenie może przyjąć spadek  wyłącznie z dobrodziejstwem

Inwentarza.

§ 31.

Podstawę działalności finansowej Stowarzyszenia stanowi budżet uchwalany przez WZC.

§ 32.

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w zakresie jego praw majątkowych, składają na piśmie Prezes Stowarzyszenia oraz Wiceprezes – Skarbnik lub Sekretarz Generalny.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków większością ¾ głosów.

2. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków wybiera minimum pięcioosobową Komisję Likwidacyjną, pracującą zgodnie z wytycznymi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Po zakończeniu prac Komisja Likwidacyjna występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.

Sponsorzy

Kontakt Polskie stowarzyszenie windsurfingu

ul. Podmiejska 19
01-498 Warszawa
NIP: 522-27-98-024
Zobacz pełne dane teleadresowe